Standardi

haccp

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points Systems
U proizvodnji i distribuciji hrane najznačniji aspekti su svakako njen kvalitet ali i bezbednost. Obaveza svih onih koji dolaze u kontakt sa hranom tokom njenog proizvodnog ili distribucionog toka je da izvrše sve mere prevencije kako bi tržištu pružili kvalitetnu, ali istovremeno i sigurnu hranu po zdravlje potrošača.
Postoji zakonska obaveza kontrole ulaznih komponenata i gotovih prehrambenih proizvoda od strane akreditovanih laboratorija. Međutim, ta ispitivanja traju a proizvodni procesi su dinamični i kontinuirani.Uvođenjem HACCP integrisanog sistema kontrole firma u svakoj fazi proizvodnje i prometa prati kritične kontrolne tačke bezbedne proizvodnje hrane. Eksterna kontrola sirovina i gotovih prizvoda samo verifikuje dostignuti nivo programiran HACCP standardom.

Šta je HACCP standard?
HACCP je skraćenica od Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik znači Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke. Predstavlja logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućava:
• Identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog, hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda uključujući sve međuprocese i distribuciju;
• Određivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu;
• Sigurnost da će te mere biti uspešno i na delotvoran način sprovedene.
Za razliku od kontrole gotovih proizvoda na kraju proizvodnog procesa, HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje. Razvija se posebno za svaki proizvod/grupu proizvoda ili proces, i treba da se definiše i uspostavi tako da odgovara specifičnim uslovima proizvodnje i distribucije svakog proizvoda posebno.
Definisan u najkraćem, HACCP je sistem koji se može upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira namirnicu, u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.